Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rozpis mistrovských soutěží OFS Bruntál

5. 8. 2008

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ

Okresní fotbalový svaz Bruntál

 

 

R O Z P I S

mistrovských soutěží

OFS Bruntál

2008 – 2009

 

 

Článek 1 – Řízení soutěží

 

                Soutěže řídí Výkonný výbor okresního fotbalového svazu (VV OFS) v Bruntále, který pověřuje řízením  soutěží Sportovně - technickou komisi (STK)  OFS Bruntál. Tato  zasedá v budově OV ČSTV v  Bruntále každou středu od 14.00 hod. do 15.00 hod.

 

Článek 2 – Předpisy

 

                Hraje se podle Pravidel fotbalu (PF) platných od 1.7.2007, podle Soutěžního řádu (SŘ) platného od 1.7.2007 a doplňků, které vešly nebo vejdou v platnost rozhodnutím VV ČMFS po 1.7.2008.

 

 

Článek 3 – Soutěžní příspěvek

 

 

                Před zahájením soutěže vloží každý oddíl startovné ve výši 300,-Kč a soutěžní zálohu ve výši 700,-Kč za družstvo mužů a 200,-Kč za každé družstvo dorostu, žáků či přípravky na účet KB v Bruntále 2336-771/0100.

 

 

 

Článek 4 – Pořadatel utkání 

 

                Pořadatelem utkání je v podzimní části soutěže oddíl uvedený v losovacích tabulkách na prvním místě, v jarní části soutěže platí obrácené pořadí.

 

Článek 5 – Pořadatelská služba 

 

                Povinnosti pořadatelské služby jsou určeny Soutěžním řádem – čl. 19 až 24. Počet pořadatelů při okresních soutěžích:

 

mužů a dorostu                   5

žáků a přípravek                  3

 

Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva (čl. 53). Bez hlavního pořadatele a jeho podpisu na Zápisu o utkání rozhodčí utkání nezahájí.

 

Článek 6 – Hrací dny a začátky utkání 

 

6.1.              Úřední hrací den mužů, dorostu a žáků je sobota. Úřední hrací den  přípravek je  neděle.

6.2.              Úřední začátek utkání dorostu je 2 hod. 15 minut před ÚZ dospělých.

6.3.              Úřední začátek utkání žáků je 1 hod. 45 minut před ÚZ dorostenců či mužů.

6.4.              Úřední začátek utkáni přípravek je stanoven na 10.00 hod.

6.5.              Hrací dny a začátky utkání platí pro všechna družstva, která jsou zařazena

              v soutěžích OFS Bruntál. Oddíly se mohou dohodnout na změně termínu utkání. Tato změněná utkání musí být zásadně předehrána, žádost o změnu termínu musí být písemná se souhlasem obou oddílů a předložená nejméně 21 dnů před dohodnutou změnou na předtištěném formuláři. Soupeř je povinen odpovědět na návrh dohody. STK přihlédne ke stanoviskům obou oddílů a proti nesouhlasu rozhodne pouze v případě veřejného zájmu, bude-li toto doloženo potvrzením.

6.6.              Na výjimky předložené jednotlivými družstvy při losování se ustanovení

              bodu 6.5. nevztahuje. Tyto jsou uvedený v rozlosování příslušné soutěže,  

              zveřejněné v tomto RS.

6.7.              Případy nedostavení se k utkání nebo opožděného nástupu řeší STK na

                své nejbližší schůzi. Materiály potřebné k projednání (potvrzení Policie ČR nebo provozovatele dopravního prostředku) dodá oddíl nejpozději v pondělí do 12.00 hod. na OFS Bruntál.

 

Článek 7 – Místa utkání

 

                Každé hřiště musí být vybaveno dle Pravidel kopané platných od 1.7.2007 a jejich doplňků (každoročně) publikovaných ve Fotbalovém zpravodaji nebo na oficiálních internetových stránkách ČMFS pod adresou  www.fotbal.cz. Utkání dorostu a žáků se doporučuje hrát na hřištích s travnatou plochou . Na hřištích soutěže OP mužů STK OFS doporučuje dbát zvýšené pozornosti na řádné vybavení lavičkami pro příslušníky  družstva a řádné vyznačení technické zóny (PF str. 135-136).

 

Článek 8 – Úprava hrací plochy 

 

                OFS si vyhrazuje právo provádění namátkové kontroly stavu hracích ploch oddílů. Oddíly jsou povinny dbát na odstranění převislých větví , aby nejnižší porosty byly vzdáleny minimálně 2-3 metry od pomezních čar a brankových čar.

 

Článek 9 – Účastníci soutěží 

 

9.1.              Mistrovská utkání hrají oddíly každý na své náklady. Pořádající oddíl je

                povinen zajistit hostujícímu družstvu a rozhodčím přiměřené, hygienicky upravené občerstvení v poločase (sodovka, limonáda, čaj), a to v množství pro 20 osob. Jmenný seznam účastníků soutěží je i s losovacími čísly uveden v příloze tohoto rozpisu.

 

 

9.2.              Podmínkou startu družstva v Okresním přeboru mužů je start alespoň

jednoho  mládežnického družstva v jakékoliv oficiální soutěži řízené ČMFS. V případě nesplnění této podmínky musí oddíl před zahájením soutěží zaplatit poplatek ve výši 5.000,-Kč poštovní složenkou na účet KB v Bruntále č. 2336-771/0100.

 

Článek 10 – Soupisky 

 

                Před začátkem každé poloviny soutěžního ročníku zašle oddíl, který má v soutěžích více než jedno družstvo stejné kategorie soupisku 11 hráčů, včetně brankáře na adresu STK OFS Bruntál. Tito hráči mohou maximálně v počtu 2 nastoupit v jednom utkání za družstvo nižší soutěže. Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit za toto mužstvo nejméně ke 3 utkáním a v každém z nich musí odehrát nejméně 30 minut pod pokutou dle tohoto RS (24/18). Hráč uvedený na soupisce družstva hrajícího nižší soutěž může nastoupit  za družstvo hrající vyšší soutěž libovolný počet zápasů.

 

Článek 11- Podmínky platnosti startu hráče 

 

11.1.          Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své

náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

 

11.2.          Hráč musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění:

Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví,

Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce.

 

11.3.          Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle  odst. 2 provádějí řídící orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub pořádkovou pokutou podle čl. 57 písm. a).

 

Článek 12 – Startují 

 

12.1.          V kategorii mužů startují hráči :

a)       dovrší-li 18. roku věku

b)       dorostenci za podmínky čl. 69 SŘ

 

12.2.          V kategorii dorostu startují hráči narození 1.1.1990 a mladší a žáci za

podmínky splňující čl. 69 SŘ.

 

12.3.          V kategorii žáků startují hráči narození 1.1.1994 a mladší.

 

12.4.          V kategorii starších přípravek startují hráči narození 1.1.1998 a mladší. V kategorii mladších přípravek startují hráči narození 1.1.2000 a mladší.

 

12.5.          Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný ročník v nižší věkové kategorii.

 

Článek 13 – Hrací doba

 

Dospělí a dorost                                2 x 45 minut

Žáci                                       2 x 35 minut

Přípravka                              2 x 25 minut

 

Článek 14 – Zápis o utkání 

 

14.1.          Nedostaví-li se k utkání rozhodčí, ani žádný z asistentů, a není-li

k dispozici jiný kvalifikovaný rozhodčí, jsou oba kapitáni (u mládeže společně s vedoucími družstev) povinni dohodnout se na oddílovém rozhodčím a za jeho řízení utkání odehrát. Jestliže se kapitáni nedohodnou, rozhoduje se losem o tom, které z družstev oddílového rozhodčího určí. Výsledek dohody nebo losování uvede ještě před zahájením utkání oddílový rozhodčí do zápisu o utkání a kapitáni družstev (u mládeže společně s vedoucími) jej svými podpisy potvrdí. Pokud utkání řídí oddílový rozhodčí, je povinností domácího oddílu odeslat zápis o utkání nejpozději do 48 hodin po utkání na adresu OFS Bruntál. Domácí oddíl, který nesplní zde uvedené povinnosti, bude postižen pořádkovou pokutou.

 

14.2.          Zápis o utkání se vyplňuje v jednom vyhotovení. Sestavy družstev musí

být vyplněny psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem. Jako první vyplňuje zápis o utkání pořádající oddíl a nejpozději 20 minut před začátkem utkání jej předloží soupeři. Spolu s registračními průkazy pak 10 minut před začátkem utkání hlavnímu rozhodčímu. Náhradníci musí být dopsáni do zápisu o utkání nejpozději do zahájení 2. poločasu utkání.

 

14.3.          STK OFS upozorňuje funkcionáře oddílů na řádné vyplňování Zápisu o utkání (nové tiskopisy), zejména pak na :

-          čitelné vyplnění jména a příjmení hlavního pořadatele s uvedením rodného čísla

-          uvedení SPZ auta, kterým rozhodčí přijel k utkání, hlavní pořadatel stvrdí svým podpisem převzetí auta a nese za něj plnou odpovědnost.

14.4..      Pořádající oddíl je povinen zapůjčit oddílovému rozhodčímu vhodnou

sportovní výstroj. Dále je povinen mít k dispozici zápis o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a psací potřeby.

 

Článek 15 – Práva a povinnosti příslušníků družstva 

 

                Družstvo musí mít vždy vedoucího staršího 18 let, který je uveden v Zápisu o utkání. V utkání dorostu nesmí být  vedoucí družstva hráčem uvedeným v Zápisu o utkání, pokud není stanoveno jinak. V případě vykázání vedoucího družstva z lavičky pro příslušníky družstva, převezme jeho povinnosti jiný funkcionář nebo hráč (ne kapitán) nebo náhradník. V družstvu dorostu, které nemá s sebou jiného funkcionáře staršího 18 let, převezme v takovém případě povinnosti vedoucího družstva hráč (ne kapitán) nebo náhradník, je-li starší 18 let. Není-li s družstvem mládeže jiná osoba starší 18 let, která by se v takovém případě mohla ujmout funkce vedoucího družstva, utkání se dohraje, ale rozhodčí po jeho ukončení nepředá družstvu registrační průkazy hráčů, ale spolu se Zápisem o utkání je zašle řídícímu orgánu soutěže.

Vedoucí družstva nemůže současně vykonávat pořadatelskou funkci, funkci rozhodčího nebo pomezního rozhodčího.

Bez vedoucího družstva rozhodčí utkání nezahájí a vše popíše v Zápisu o utkání.

 

Článek 16 – Střídání hráčů

 

                Podle platného soutěžního řádu je povoleno střídání :

 

v soutěžích mužů                3 hráčů

v soutěžích dorostu            4 hráčů

v soutěžích žáků                  5 hráčů

 

Článek 17 – Rozhodčí    

 

17.1.     Rozhodčí na utkání deleguje obsazovací úsek Komise rozhodčích OFS

Bruntál prostřednictvím zpráv v týdeníku DENÍK v pátek před utkáním. Změny delegací jsou prováděny   prostřednictvím elektronické pošty, popř.telefonicky.

 

17.2.     Oddíly mohou pro každou část soutěžního ročníku vetovat 2 rozhodčí

z nominační listiny příslušné soutěže, která je uvedena v příloze tohoto rozpisu. Musí tak učinit nejpozději do 7 dní před zahájením příslušné části soutěží a to písemně. V průběhu soutěží mohou oddíly vetovat rozhodčího pouze v případě, že uhradí poplatek 200,- Kč, který slouží ke krytí nákladů na předelegaci rozhodčích.

 

17.3.          Rozhodčí s licencí M může být delegován jako asistent rozhodčího na

             utkání dospělých okresních a krajských soutěží, případně může v těchto utkáních převzít řízení za rozhodčího, který se v utkání zranil nebo který se k utkání nedostavil.

 

 

17.4.     Základní kontrolní činnost bude vykonávat VV OFS Bruntál prostřednictvím  

             členů VV a delegátů, kteří mohou být vysláni během soutěžního ročníku

maximálně na 2 utkání družstva, při počtu utkání nad 2 hradí náklady OFS. V případě opakovaného porušení ustanovení Pravidel fotbalu, SŘ nebo tohoto RS si VV OFS Bruntál vyhrazuje právo vyslat kontrolní orgán k utkání i nad tento rámec  na náklady provinivšího se oddílu.

 

17.5.   Odměny

 

muži                       I. B třída                 HR – 400,-Kč       AR – 250,-Kč

                               OP                          HR – 300,-Kč       AR – 200,-Kč

                               III. a IV. třída          HR – 250-Kč        AR – 150,-Kč

dorost                    OP                          HR – 200,-Kč       AR – 100,-Kč

žáci                        OP                          HR – 130,-Kč       AR – 70,-Kč

přípravka               OP                          HR – 100,-Kč

delegáti                                                                          100,-Kč      

 

 

17.6.     Cestovné je vypláceno rozhodčím při použití vlastního auta ve výši 4,-

Kč/km nebo jízdné dle předložené jízdenky osobního vlaku nebo autobusu. Při použití jiného dopravního prostředku (kolo, motocykl apod.) se účtuje sazba 1Kč/km. Čitelné jméno a příjmení pokladníka musí být s jeho podpisem uvedeno na zadní straně zápisu. V případě, že utkání řídí rozhodčí z lidu a odměna není vyplácena, údaje o pokladníkovi nejsou nutné.

 

17.7.     Rozhodčí je vždy povinen do Zápisu o utkání uvést SPZ vozidla nebo   

             způsob dopravy k utkání.

17.8.     Stravné je vypláceno rozhodčím dle v té chvíli platných obecných 

             hospodářských směrnic. Pro podzimní část SR 2008/2009 je výše stravného stanovena na 60,-Kč (5-12 hodin).

 

Článek 18 – Hodnocení výsledků 

 

18.1.      Za vítězství v utkání se družstvu přidělují tři body, za nerozhodný výsledek

utkání se oběma družstvům přiděluje jeden bod.

 

18.2.      Družstvu, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek se přidělují

              tři body a aktivní brankový poměr 3:0. Družstvu, v jehož neprospěch byl

vyhlášen kontumační výsledek, se nepřidělí žádný bod a započítává se pasivní brankový poměr 0:3.

 

18.3.      Pokud družstvo, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek

              dosáhlo při utkání příznivějšího brankového poměru, platí výsledek dosažený na hřišti. Dále platí čl. 63 SŘ.

18.4.    Postupy a sestupy: dle přihlášených mužstev do soutěže

 

 

 

Okresní přebor                             

Alternativa                                            A             B             C            

__________________________________________________________________

 

počet družstev 2008/2009                                14           14           14                          

sestupy z I.B třídy                                  0             1             2                         

postup do I. B. třídy                            -1            -1           -1                           

sestup do III. třídy                               -1           -1           -2                          

postup ze III. třídy                                  2             1             1                          

počet družstev 2009/2010                                14           14           14          

 

V případě, že v soutěžním ročníku 2009/2010 klesne počet družstev pod 43, bude  přistoupeno zpět k modelu

z ročníku 2007/2008.

 

III. třídy                             

Alternativa                                            A             B             C            

__________________________________________________________________

 

počet družstev 2008/2009              12             12           12                          

sestupy z OP                                        1              1             2                         

postup do OP                                      -2             -1           -1                           

sestup do IV. třídy                              2             2             2

postup ze IV. třídy                            -1               -2            -3

počet družstev 2009/2010                             12              12           12          

               

Oddíly , které získají nárok na postup do vyšší soutěže (I. B, I.tř., dorost, žáci) si po skončení soutěžního ročníku 2009/2010 osobně vyzvednou na sekretariátu OFS Bruntál přihlášky pro zařazení do příslušné vyšší soutěže MS KFS Ostrava.

 

18.5.     Oddíl, jehož družstvo postoupí z nepostupového místa do Okresního

              přeboru mužů, zaplatí poplatek až do výše 5.000,-Kč dle rozhodnutí řídícího orgánu soutěže. Za postup družstva  z nepostupového místa  do III. třídy mužů zaplatí oddíl poplatek až do výše 3.000,-Kč dle rozhodnutí řídícího orgánu soutěže.

 

 

18.6.     Finálová utkání o přeborníka okresu Bruntál v kategorii žáků se

odehraje mezi vítězi obou skupin na neutrálním hřišti, které včas určí řídící orgán soutěže.

               

 

 

               

Článek 19– Hlášení výsledků 

 

                Pořádající oddíly jsou povinny hlásit výsledky všech utkání (muži, dorost, žáci i přípravky) telefonicky na tel. číslo 554 713 623 nebo na e-mail: jiri.stanovsky@seznam.cz v sobotu i v neděli nejpozději do 19.30 hodin.

 

Článek 20  – Námitky

 

                Upozorňujeme oddíly na ustanovení SŘ, čl. 74-78. Vyžadujeme přesné dodržování těchto ustanovení při podávání námitek, jinak tyto námitky nebudou projednávány a budou považovány za neplatné.

Kapitán družstva má právo vznést námitku dle PF V článku 28, kterou uvede rozhodčí na přední stranu Zápisu o utkání. V případě, že námitka nesplňuje výše uvedený článek, rozhodčí tuto námitku musí uvést na zadní straně Zápisu o utkání a kapitán družstva ji podepíše. Řídící orgán rozhodne, zda-li námitka je oprávněná.

 

Článek 21 – Zdravotnické vybavení 

 

                Pro zajištění a poskytnutí první pomoci musí mít domácí oddíl při každém utkání na hřišti řádně vybavené lékárničky a nosítka.

 

Článek 22 – Volný vstup

 

Volný vstup bez nároku na sedadlo mají:

-          hráči hostujícího družstva (20 osob)

-          delegovaní rozhodčí

-          příslušníci policie, kteří konají službu

-          majitelé služebních průkazů OFS, KFS, ČMFS

 

Průkazy se předkládají na vyzvání pořadatele povinně.

 

Článek 23 – Disciplinární řízení

 

                Základní povinností oddílů a hráčů v disciplinárním řízení jsou uvedeny v Disciplinárním řádu ČMFS  (součást Souboru předpisů od 1.7.2007 – str. 62-82).

                Jestliže byl hráč vyloučen, nebo oznámí-li DS, že se hráč za zády HR dopustil takového přestupku, který je důvodem pro řízení v DK OFS, musí doručit DK OFS prohlášení hráče o přestupku nebo se osobně dostaví k řízení. Bez prohlášení či osobní účasti nebude přestupek projednán okamžitě, ale až na dalším zasedání DK.

V případě projednávání přestupku rozhodčího či delegáta, tito musí uhradit poplatek za řízení před samotným projednáváním přestupku.

Pokud bude hráč, funkcionář (jednotlivec) potrestán za hrubé urážky HR, AR, funkc., spoluhráčů či protihráčů nebo za provedenou inzultaci, nebudou změny udělených trestů prováděny .

                Disciplinární komise zasedá každou středu od 14.00 hod. do 15.00 hod. v budově ČSTV v Bruntále.

               

Článek 24 – Pokutový řád 

 

V kompetenci STK:                                                            muži       dorost    žáci/příp.

 

 1. nehlášení výsledků, chyby v zápisech                        50,-         50,-         50,-      

 2. pozdě předložená dohoda o utkání                          100,-        50,-         50,-

 3. přeložené utkání bez souhlasu STK                        150,-      150,-      150,-

 4. nastoupení po čekací době                                       100,-        50,-         50,-

 5. neoprávněný start hráče (kontumace)                     300,-      200,-      100,-

 6. nedostavení se k utkání                                              500,-      500,-      500,-

 7. nedohrané utkání pro inzultaci                             1000,-         800,-      500,-

 8. nedohrané utkání z jiných důvodů                            300,-      200,-      100,-

 9. odhlášení družstva ze soutěže po                         1000,-        800,-      500,-

     rozlosování

10.Oddíl, jehož družstvo se nedostaví k utkání, je povinen soupeři uhradit

     paušální částku 800,-Kč na náklady spojené s přípravou na utkání. Dále je povinen uhradit soupeři cestovné ve výši 12 Kč/km, pokud o úhradu požádá prostřednictvím HK OFS Bruntál.

 

V kompetenci DK:

 

11. projednání přestupku v DK                                       100,-      50,-        50,-

      (poplatek za projednání přestupku rozhodčího nebo delegáta  100,-Kč)    

12.    poplatek za napomínání

a) za každých pět ŽK oddílu                             100,-       50,-        50,-

                    do udělení celkového počtu 40 ŽK

b) za každých pět ŽK oddílu                             200,-     100,-      100,-

    nad udělených 40 ŽK    

               

V kompetenci HK:

 

13. neúčast na akcích OFS bez omluvy                        200,-      200,-      200,-

14. odvolání proti rozhodnutí DK                                 1000,-        500,-      500,-

15. odvolání proti rozhodnutí STK                                   400,-      200,-      200,-

16. nedodržení termínu splatnosti                                100,-      - za každý týden

 

V kompetenci KR:

 

17. neodeslání zápisu o utkání rozhodčím                  50,-

18. technické přestupky rozhodčích               trestány dle sazebníku trestných bodů

Ostatní:

 

19. Za další přestupky a porušení PF, SŘ a tohoto RS budou jednotlivci a kolektivy trestáni dle DŘ ČMFS, přičemž maximální peněžitá pokuta je stanovena ve výši 10.000,-Kč.

 

Za  provinění družstev budou poplatky za projednání a uložené  pokuty do částky 300,- Kč hrazeny ze soutěžní zálohy družstva. Ostatní poplatky a pokuty musí oddíl uhradit složenkou nebo hotově pod podmínkou zastavení činnosti družstva. Fotokopii dokladu o zaplacení musí předložit na OFS v Bruntále.

 

Článek 25 – přípravky 

 

25.1.      Soutěž přípravek se hraje dle čl. 2 tohoto rozpisu. Hrací dny a začátky

              utkání jsou stanoveny v článku 6 tohoto rozpisu. Pořádající oddíl zajistí na utkání přípravek kvalifikovaného rozhodčího.

V případě nemožnosti požádá KR OFS včas o delegaci. Lze rovněž požádat KR o udělení písemného souhlasu k řízení těchto utkání laikům, kteří se podrobí přezkoušení z fotbalových norem.

 

25.2.     Všechny oddíly, které přihlašují do jedné soutěže ve stejné věkové

kategorii více družstev, předloží na OFS Bruntál k potvrzení soupisy hráčů s vědomím, že hráč uvedený v soupisu daného družstva může startovat pouze za toto družstvo a jiní hráči za toto družstvo mohou nastoupit až po dodatečném zařazení na soupis tohoto družstva. Soupisy musí být doručeny na OFS Bruntál nejpozději do středy  6. srpna 2008.

 

Článek 26 – Pohár předsedy OFS Bruntál 

 

                V soutěži o Pohár předsedy OFS Bruntál muži startují družstva okresu Bruntál. Vítěz finálového utkání obdrží pohár  a prémii 4.000,-Kč. Poražený finalista obdrží prémii 2.000,-Kč.

V kategorii žáci obdrží vítěz pohár a  míč, poražený míč.

 

Článek 27 – Hlášení utkání

 

                Oddíly jsou povinny veškerá utkání  (přátelská, turnaje) hlásit písemně na sekretariát OFS Bruntál, Zahradní 1, 792 01 Bruntál. V tomto hlášení současně oddíl uvede, zda má zájem o delegaci kvalifikovaného rozhodčího.

 

Článek 28 – Reprezentace OFS

 

                Oddíly jsou povinny uvolňovat své hráče pro účely reprezentace OFS.

 

Článek 29 – Veškerá ustanovení

 

29.1.     Tento rozpis soutěží může být upraven, resp. doplněn Zprávami VV OFS  

             po  schválení ve VV OFS Bruntál.

29.2.     Usnesení vyšších svazových orgánů ČMFS, ŘK pro M, KFS nabývají pro

             soutěže řízené OFS Bruntál platnosti po jejich schválení ve VV OFS Bruntál          

             a tedy od doby zveřejnění Zprávy VV OFS.

29.3.     Upozorňujeme oddíly, že název TJ, oddílu (klubu) a názvu na registračním

             průkaze musí být shodný.

29.4.      Jakékoliv anonymní stížnosti adresované OFS Bruntál nebudou šetřeny     

              ani projednávány (SŘ čl. 75 a 76)

29.5.      Při odvolání proti rozhodnutí komisí OFS Bruntál je odvolatel povinen

              připojit doklad (fotokopii složenky) o úhradě poplatku za odvolání ve výši stanoveném rozpisem soutěží. Tento poplatek se odvolateli vrátí, pokud je jeho odvolání vyhověno. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný než on sám. V případě potrestání klubu může podat odvolání pouze výkonný výbor.

29.6.      Rozpis termínů pro jarní část soutěžního ročníků bude upřesněn před

              zahájením jarní části soutěžního ročníku DODATKEM rozpisu soutěží pro      

              jaro 2009.

 

 

V Bruntále dne 21.7.2008

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář